Vedtægter for foreningen

”Drivhuset”

 • Børn- og Unge i Vejlby Vest.

 

 • 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1: Foreningens navn er ”DRIVHUSET – Børn og Unge i Vejlby Vest”.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Stk. 1: Foreningens formål er at skabe og drive aktiviteter, der understøtter at børn og unge i Vejlby Vest (0-24 år) kan udvikle sig som vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Målet er at medvirke til, at børn og unge får et aktivt, sjovt og udfordrende liv, at fremme børns og unges demokratiforståelse og aktive medborgerskab, samt med udgangspunkt i aktiviteter og et forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen.

De konkrete aktiviteter i foreningen igangsættes med udgangspunkt i børns og unges og deres forældres ønsker og behov og på basis af en demokratisk og inkluderende dialog. Aktiviteterne er således under stadig forandring og tilpasning i forhold til aktuelle ønsker og problemstillinger blandt foreningens børn og unge.

Stk. 2: Foreningen har sit udspring i beboerfællesskabet i de almene boliger i Vejlby Vest (ALBOA’s afd. 37) og er en selvstændig foreningen.

Stk. 3: Forældrene til børn og unge i foreningen skal i størst muligt omfang inddrages i foreningens aktiviteter.

 • 3. Foreningens drift.

Stk. 1: Foreningens drift finansieres af kontingentindtægter, aktivitets- og lokalestøtte fra

Århus Kommune, bidrag fra fonde, sponsorer, gaver o. lign.

Stk. 2: Foreningens eventuelle overskud forbliver i foreningen og anvendes til fremtidige aktiviteter i foreningen.

 • 4. Medlemmer.
  Stk. 1: Foreningens målgruppe er primært alle børn og unge (0-24 år) i Vejlby Vest.
  Alle børn og unge som er bosiddende i Vejlby Vest kan optages som medlemmer i foreningen.
  Børn og unge som ikke er bosiddende i Vejlby Vest, men dog har en tilknytning til boligområdet eller i øvrigt kan tilslutte sig foreningens formål, kan også optages som medlemmer.

  Stk. 2: Forældre og andre voksne, som vil støtte op om foreningens formål og aktiviteter, kan optages som støttemedlemmer i foreningen.

 • 5. Kontingent.

Kontingentet, som opkræves som et årlig kontingent, fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet kan efter generalforsamlingens nærmere beslutning variere i forhold til forskellige grupper af medlemmer.

 • 6. Foreningens ledelse.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 • 7. Generalforsamling.

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent.

2) Bestyrelsens beretning for året der er gået.

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år til godkendelse.

4) Indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent(er) for medlemmerne.

6) Valg af bestyrelse – formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

8) Eventuelt.

Stk. 2: Stemmeret på generalforsamlingen har de i punkt 4, stk. 1 og 2 nævnte medlemmer og disses forældre.

Stemmeret på generalforsamlingen har børn/unge, der er fyldt 14 år, samt forældre til børn og unge under 14 år, idet forældrene til børnene har stemmeret på børnenes vegne. Forældrene har til sammen een stemme for hvert barn under 14 år, der er medlem af foreningen.

 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3: Den årlige generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen skal ske seneste to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på internettet eller tilsvarende og omdeles i øvrigt på generalforsamlingen.
Foreningens regnskab omdeles på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 20 % af medlemmerne begærer det skiftligt og med angivelse af det/de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 • 8. Bestyrelsens sammensætning.
  Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges herudover 2 suppleanter.

Tilsvarende vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valgbare er foreningens medlemmer samt disses forældre. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for ét år.

 • 9. Bestyrelsens opgaver og virke.

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlige overfor alle eksterne bidragydere, herunder Århus Kommune, for anvendelse af tilskud og bidrag, anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter.

Stk. 2: Foreningens bestyrelse tilrettelægger selv sin arbejdsform og inddrager løbende relevante samarbejdspartnere og andre interesserede personer i sit arbejde.
Bestyrelsen har et særligt ansvar for at bidrage til et godt og velkoordineret samarbejde med andre frivillige foreninger i og omkring Vejlby Vest og den boligsociale indsats i øvrigt i boligområdet.

 • 10. Budget, ansøgninger, regnskab og revision.
  Stk. 1: Bestyrelsen fremlægger i forbindelse med beretningen på generalforsamlingen et overslag over det kommende års økonomiske rammer og aktivitetsmuligheder til godkendelse.

Stk. 2: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til en hver tid gældende krav.

 • 11. Tegningsret
  Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, eller ved én af disses forfald af formanden eller kasserer i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

I den daglige drift af foreningen kan bestyrelsen beslutte hvem der skal tegne foreningen i forhold vedrørende Sport & Fritid, Århus Kommune.

 • 12. Hæftelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven, dog medmindre et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.

 • 13. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte, og skal indsendes til Sport & Fritid i Århus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

 

 • 14. Ophør.

Beslutning om foreningens ophør besluttes på en generalforsamling. Beslutning kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ved ophør skal eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Ovenstående vedtægter for foreningen ”Drivhuset” er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 25. feb. 2016, idet der forud herfor på generalforsamlingen i Fritidsklubben Vejlby Vest d. 25. jan. 2016 er besluttet at fritidsklubbens ”B&U aktivitetsafdeling” nedlægges og alle værdier, herunder lejekontrakten på B&U Huset, i aktivitetsafdelingen overdrages til foreningen ”Drivhuset- Børn og unge i Vejlby Vest”.