Vejlby Vest – Oktober 2017

 

RAMMER FOR BEBOERRÅDGIVNINGEN I VEJLBY VEST

 1. Formål.

 

Beboerrådgivningens overordnede formål er at medvirke til at skabe et godt bomiljø i boligafdelingen.

Beboerrådgivningen arbejder primært med den del af et godt bomiljø som vedrører alt det, der ikke direkte er knyttet til de fysiske forhold i boligen – dvs. socialt fællesskab, kontakt og relationer mellem mennesker, nabo- bekendt- og venskaber, rummelighed og tolerance i forhold til at mange forskellige mennesker bor sammen. Beboerrådgivningen skal understøtte beboeraktiviteter i bred forstand, og skal have særlig fokus på de beboere og grupper af beboere, som af mange forskellige grunde kan have svært ved at deltage i eller igangsætte beboeraktiviteter.

 1. Organisation.

 

Beboerrådgivningen er en del af ALBOA’s samlede boligsociale indsats, og er organisatorisk etableret som en selvstændig enhed under Afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vest.

Beboerrådgivningen herunder ansat beboerrådgiver finansieres af midler fra afdelingen (huslejebetalt), tilskud fra ALBOA, samt om muligt andre eksterne fondsmidler, o. lign.

Beboerrådgivningen styres af en Baggrundsgruppe, som består af 4-6 beboere, der udpeges af Afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra Baggrundsgruppen. Det skal tilstræbes, at Afdelingsbestyrelsen ved personsammenfald er repræsenteret i Baggrundsgruppen.

 1. Ansat beboerrådgiver.

 

Beboerrådgivningen har en ansat beboerrådgiver. Beboerrådgiveren er ansat i ALBOA, og indgår i ALBOA’s boligsociale medarbejdergruppe, som ledes af ALBOA’s boligsociale koordinator indenfor nærværende rammer.

Den nærmere tilrettelæggelse af den faktiske indsats i Vejlby Vest, herunder prioritering af tid og indsatsområder, sker i samarbejde mellem baggrundsgruppen og den ansatte beboerrådgiver, jf. pkt. 6. Ved ansættelser består ansættelsesudvalget af ALBOA’s boligsociale koordinator og medlemmer af afdelingsbestyrelsen og baggrundsgruppen og evt. andre relevante beboerrepræsentanter.

 1. Centrale principper i beboerrådgivningen.
 • Ingen initiativer uden at der er beboere med i processen – også ift. samarbejdspartnere udenfor boligafdelingen.
 • Beboerrådgivningens tavshedspligt (if. beboernes individuelle forhold) skal overholdes til punkt og prikke – i forhold til alt og alle (altså også f.eks. i forhold til Baggrundsgruppen, Afdelingsbestyrelsen, ALBOA, det offentlige).
 • Beboerrådgivningen er et tilbud (ikke et krav). Beboerrådgiveren må således ikke opsøge beboere, som andre mener har problemer, uden at de selv ønsker det (men det må en nabo gerne).
 • Beboerrådgivningen skal medvirke til, at der ”er plads til alle” og fremme vores forståelse for og evne til at leve med forskelligheder mennesker imellem.
 • Al støtte og hjælp ydes som hjælp til selvhjælp. Alle mennesker har ressourcer, der kan bruges i fællesskabet.

 

Vejlby Vest – Oktober 2017

 1. Beboerrådgiverens opgaver.
 2. Udvikle beboeraktiviteter i meget bred forstand i boligafdelingen ved at:

– yde konsulentbistand til aktive beboere og støtte beboere i at komme i gang med beboeraktiviteter i bred forstand.

– få gode ideer, igangsætte, tage initiativer

– formidle kontakt og erfaringer mellem beboere, se helheder

– etablere aktiviteter i Beboerrådgivningens regi, hvor der er særlige omstændigheder, der taler herfor.

 1. Yde individuel rådgivning til beboere i forhold til: – personlige, sociale og økonomiske problemstillinger – muligheder i og udenfor Vejlby Vest Rådgivningen er gratis, anonym og uafhængig af det offentlige.
 2. Beboerrådgiveren medvirker til koordinering af aktiviteter og støtter dannelsen af en helhedstænkning i alle beboeraktiviteter, således at de supplerer hinanden.
 3. Yde konsulentbistand til boligforeningsansatte i Vejlby Vest, samt bidrage til ALBOA’s samlede boligsociale indsats i relevant omfang.

 

 1. Baggrundsgruppens opgaver.

 

Baggrundsgruppens opgaver er at:

– medvirke til at udvikle Beboerrådgivningen i dialog med beboerrådgiveren (principper/socialpolitik)

– give med- og modspil til beboerrådgiveren, herunder prioriterer de forskellige indsatser.

– medvirke til at skabe sammenhæng i boligområdet mellem beboerne/beboeraktiviteterne og beboerrådgivningen (koordinering)

– varetage tilsyn med beboerrådgiverens indsats (økonomi, tid og kvalitet).

– være ansvarlig for Beboerrådgivningens anvendelse af og rapportering vedr. driftsmidler.

– medvirke ved ansøgning, afrapportering og regnskabsaflæggelse if. private og offentlige (fonds)tilskud i samarbejde med Afdelingsbestyrelsen og ALBOA.

 

Rammepapiret er i oktober 2017 godkendt som grundlag for beboerrådgivningens virke både i Baggrundsgruppen og i Afdelingsbestyrelsen. Rammepapiret er ligeledes drøftet igennem og afstemt med ALBOA’s boligsociale koordinator.